PHP学习笔记——数据类型之间转换和检测;

  xiaoxiao2021-03-25  35

   /*  数据类型之间的转换         * 一.强制转换         * var_dump();(类型值)         * getType(变量);         * 1.setType(变量,变成什么类型);----将原变量转换了         * 2.在变量使用时,前面加上类型符号,转----是在赋值时给新变量一个新类型,         *   原变量类型不变         * 3.intval(无论是什么类型都能变成整型),floatval(无论传什么类型都会变成floatval),         *   strval(无论传什么类型都会产生字符串);

   

   

  <?php $int = 10; echo getType($int);

   

  <?php $int = 10.0; echo getType($int);

  <?php $int = 10; setType($int,"string"); echo getType($int);

  <?php $int = 10; setType($int,"int"); // 写什么类型就会是什么类型! echo getType($int);

  <?php $int = "10000"; echo getType($int);

  <?php $int = "10000"; $d-(int)$int; echo getType($d);

  <?php $int = "10000"; $d = (int)$int; echo getType($int); $int = "10000"; $d = intval($int); echo getType($d);

   

  <?php $int = "10000"; $d = floatval($int); echo getType($d); $int = "10000"; $d = strval($int); echo getType($d);

   

   

  二.自动转换

   

   

   

  <?php $int = "10000"; $d = (boolean)$int; // 想转成什么类型就写什么类型! echo getType($d); $a = 10; $b = 24.5; $c = $a + $b; var_dump($c);

   

  <?php $a = true; $b = 24; $c = $a + $b; var_dump($c);

  <?php $a = "hello world"; $b = 24; $c = $a + $b; var_dump($c);

  转载请注明原文地址: https://ju.6miu.com/read-50284.html

  最新回复(0)