C++知识点12

  xiaoxiao2021-03-26  5

  1.      带参数初始化表对数据成员初始化:Student::Student(int n= 0,string na= "NUL"):num(n),name(na){…},就可以通过Student st(123,”Zhang”);来初始化构造对象,当然可以缺省,例如只初始化学号。构造函数的默认值也可以不加的,Student::Student(int n,string na ):num(n),name(na){…}

  2.      构造函数的重载:使用不同的构造函数,实现构造函数的重载,灵活适应不同的需求。

  3.      无参构造函数:Box box1;而不要写成Box box1(); 默认的构造函数时不加括号的。

  转载请注明原文地址: https://ju.6miu.com/read-500187.html

  最新回复(0)