opencv 测试缺少MSVCP120D.dll

  xiaoxiao2021-03-25  29

  这个问题是因为你的PC中存在高于当前应使用版本的Visual C++ Redistributable; 解决方案是:卸载。

  VS2010:卸载c++ 2012 redistributable(x64) + c++ 2012 redistributable; VS2012:卸载c++ 2013 redistributable(x64) + c++ 2013 redistributable;

  问题解决。

  转载请注明原文地址: https://ju.6miu.com/read-50059.html

  最新回复(0)