Python——format

  xiaoxiao2021-03-25  66

  Python——format

  format函数格式化字符串的用法

  python2.6之后format通过{}和:来代替%。

  print('{0},{1}'.format('zhangk', 32)) print('{},{},{}'.format('zhangk', 'boy', 32)) print('{name},{sex},{age}'.format(age=32, sex='male', name='zhangk')) # 格式限定符 # 它有着丰富的的“格式限定符”(语法是{}中带:号),比如: # 填充与对齐 # 填充常跟对齐一起使用 # ^、<、>分别是居中、左对齐、右对齐,后面带宽度 # :号后面带填充的字符,只能是一个字符,不指定的话默认是用空格填充 print('{:>8}'.format('zhang')) print('{:0>8}'.format('zhang')) print('{:a<8}'.format('zhang')) print('{:p^10}'.format('zhang')) # 精度与类型f # 精度常跟类型f一起使用 print('{:.2f}'.format(31.31412)) # 其他类型 # 主要就是进制了,b、d、o、x分别是二进制、十进制、八进制、十六进制 print('{:b}'.format(15)) print('{:d}'.format(15)) print('{:o}'.format(15)) print('{:x}'.format(15)) # 用逗号还能用来做金额的千位分隔符 print('{:,}'.format(123456789))
  转载请注明原文地址: https://ju.6miu.com/read-50325.html

  最新回复(0)