007

    xiaoxiao2021-03-25  37

    007 #include <iostream> using namespace std; int main() { string chinese[10] = {"ling", "yi", "er", "san", "si", "wu", "liu", "qi", "ba", "jiu"}; string s; cin >> s; int len = s.length(); int flag = s[0] == '-' ? 1 : 0; if(flag == 1) cout << "fu"; for(int i = flag; i < len; i++) { if(i == 0) { cout << chinese[s[i] - '0']; continue; } cout << " " << chinese[s[i] - '0']; } return 0; }
    转载请注明原文地址: https://ju.6miu.com/read-50399.html

    最新回复(0)