CSU OJ:1329 一行盒子(模拟链表)

  xiaoxiao2021-03-26  11

  1329: 一行盒子

  Submit Page      Summary      Time Limit: 1 Sec       Memory Limit: 128 Mb       Submitted: 989       Solved: 204    

  Description

  你有一行盒子,从左到右依次编号为1, 2, 3,…, n。你可以执行四种指令: 1 X Y表示把盒子X移动到盒子Y左边(如果X已经在Y的左边则忽略此指令)。 2 X Y表示把盒子X移动到盒子Y右边(如果X已经在Y的右边则忽略此指令)。 3 X Y表示交换盒子X和Y的位置。 4 表示反转整条链。 指令保证合法,即X不等于Y。例如,当n=6时在初始状态下执行1 1 4后,盒子序列为2 3 1 4 5 6。接下来执行2 3 5,盒子序列变成2 1 4 5 3 6。再执行3 1 6,得到2 6 4 5 3 1。最终执行4,得到1 3 5 4 6 2。

  Input

  输入包含不超过10组数据,每组数据第一行为盒子个数n和指令条数m(1<=n,m<=100,000),以下m行每行包含一条指令。

  Output

  每组数据输出一行,即所有奇数位置的盒子编号之和。位置从左到右编号为1~n。

  Sample Input

  6 41 1 42 3 53 1 646 31 1 42 3 53 1 6100000 14

  Sample Output

  Case 1: 12Case 2: 9Case 3: 2500050000

  Hint

  Source

  湖南省第九届大学生计算机程序设计竞赛 解题思路:让0做链首,n+1做链尾。不必每次都反转。当反转奇数次时,再进行操作1时对应进行操作2,进行操作2时对应进行操作1,当反转偶数次时,操作1、2不变。无论是反转奇数次还是偶数次,操作3也都不变。最终统计结果时,如果是反转奇数次,那么从链尾开始加,如果反转偶数次,那么从链头开始加。 代码如下: #include <cstdio> struct node { int l,r; }num[100010]; void PUSHLEFT(int x,int y) { if(num[x].r!=y) { num[num[x].l].r=num[x].r; num[num[x].r].l=num[x].l; num[num[y].l].r=x; num[x].l=num[y].l; num[x].r=y; num[y].l=x; } } void PUSHRIGHT(int x,int y) { if(num[y].r!=x) { num[num[x].l].r=num[x].r; num[num[x].r].l=num[x].l; num[num[y].r].l=x; num[x].r=num[y].r; num[x].l=y; num[y].r=x; } } void SWAP(int x,int y) { if(num[x].r==y)//这里必须分情况 ,不能用最后那个通用写法,可以举个例子12345 将23交换,如果用最后那个写法是错的 { num[num[x].l].r=y; num[num[y].r].l=x; num[x].r=num[y].r; num[y].l=num[x].l; num[x].l=y; num[y].r=x; return ; } if(num[x].l==y)//这里必须分情况 ,同上 { num[num[x].r].l=y; num[num[y].l].r=x; num[x].l=num[y].l; num[y].r=num[x].r; num[x].r=y; num[y].l=x; return ; } int xzuo=num[x].l; int xyou=num[x].r; int yzuo=num[y].l; int yyou=num[y].r; num[x].l=yzuo; num[x].r=yyou; num[y].l=xzuo; num[y].r=xyou; num[xzuo].r=y; num[xyou].l=y; num[yzuo].r=x; num[yyou].l=x; } int main() { int n,m; int kcase=1; while(scanf("%d%d",&n,&m)!=EOF) { num[0].r=1; num[n+1].l=n; for(int i=1;i<=n;i++) { num[i].l=i-1; num[i].r=i+1; } bool flag=false; int op; for(int i=0;i<m;i++) { scanf("%d",&op); if(op==4) { flag=!flag; } else { int x,y; scanf("%d%d",&x,&y); if(op==1) { if(flag) { PUSHRIGHT(x,y); } else { PUSHLEFT(x,y); } } if(op==2) { if(flag) { PUSHLEFT(x,y); } else { PUSHRIGHT(x,y); } } if(op==3) { SWAP(x,y); } } /* puts("+++++++++++++++++\n"); for(int i=1;i<=n;i++) { printf("%d %d %d\n",i,num[i].l,num[i].r); } puts("++++++++++++++++++\n");*/ } long long ans=0; int cnt=1; if(flag) { int k=num[n+1].l; while(k) { if(cnt&1) { ans=ans+(long long)k; } k=num[k].l; cnt++; } } else { int k=num[0].r; while(k!=n+1) { if(cnt&1) { ans=ans+(long long)k; } k=num[k].r; cnt++; } } printf("Case %d: %lld\n",kcase++,ans); } return 0; }
  转载请注明原文地址: https://ju.6miu.com/read-600416.html

  最新回复(0)