git推代码(使用msysgit)

  xiaoxiao2021-12-12  8

  方法:(不止这一种 ,以后知道其他的再更新)

  将项目导出到桌面,邮件项目文件,选择Git Base Here ,然后输入以下指令:

  $ git remote -v $ git push origin master

  转载请注明原文地址: https://ju.6miu.com/read-899998.html

  最新回复(0)